Åldrande och gerontologiskt vårdarbete, 5 sp

OBS! Denna kurs har inhiberats.

Lediga platser

Ja

Kursavgift

90,00 €

Syftet med kursen är att fördjupa kunskap om det naturliga åldrandet och tydliggöra den äldre människans sårbarhet och resurser samt visa på vikten av att värna om den äldres grundbehov. Vidare hur dessa kan beaktas utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv . Kursen förmedlar kunskap om den äldres livsvärld, gerontologi, gerontologiskt vårdarbete, personcentrerat förhållningssätt samt vårdvetenskap.

Kursens hemsida: http://www.abo.fi/student/oppnauni

Efter avslutad kurs skall studerande kunna:

-beskriva det naturliga åldrandet och visa på förståelse för personcentrerad omsorg,

-beskriva den äldre människan speciella särdrag för den grundläggande hälsan; nutrition och rörelse,

-beskriva vad som avses med gerontologiskt vårdande,

-ge exempel på hur den äldres resurser kan beaktas för att säkra delaktighet i vården,

-beskriva centrala vårdvetenskapliga aspekt av betydelse för vården av den äldre människan.

Allmänfärdigheter: Läsning av vetenskaplig text. Sökning i databaser. Träning i reflektivt tänkande och argumentation för egna ställningstaganden och beslutsfattande

Lediga platser

Ja

Kurskod

131101

Kursavgift

90,00 €

Kursspråk

Svenska

Lärare

Regina Santamäki Fischer

Tidpunkt

07.03.2019 - 09.03.2019

Plats

Jakobstads Gymnasium - Lilla Auditoriet
Skolgatan 20, 68600 JAKOBSTAD